Stowarzyszenie o deklaracjach właściwości użytkowych

Członkowie Stowarzyszenia  podczas majowego spotkania ustalili wspólny sposób postępowania w związku z koniecznością sporządzania od 1 lipca deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych. Ustalenia przyczynią się do usprawnienia funkcjonowania systemu w firmach członków wspierających.

Spotkanie zostało zorganizowane 20 maja w związku z sygnałami ze strony członków Stowarzyszenia, dotyczącymi braku jednolitej interpretacji przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/11 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (CPR) i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG przez urzędy i inne instytucje oraz samych producentów. Najwięcej wątpliwości producentów wzbudził sposób przygotowania deklaracji właściwości użytkowych produktu (DoP). Jest to bardzo ważny dokument, ponieważ producent informuje w nim o właściwościach użytkowych swojego produktu za co ponosi odpowiedzialność.

Zawartość deklaracji

Najważniejsze dla klientów jest to, że deklaracja zawiera informacje o właściwościach użytkowych produktów, czyli na przykład wytrzymałości, czy odporności ogniowej. Deklaracja będzie informowała również o przewidywanym przez producenta zastosowaniu. Informacje zawarte w deklaracjach właściwości użytkowych umożliwią identyfikację konkretnych produktów. Jest to bardzo istotne zwłaszcza w przypadku rozpatrywania reklamacji. Produkty do których sporządzono deklarację powinny być opatrzone znakiem CE.

Niektóre z elementów deklaracji wzbudziły wątpliwości członków Stowarzyszenia. W pierwszej kolejności przedyskutowano kwestię wskazywania elementu umożliwiającego identyfikację wyrobu budowlanego. Ostatecznie członkowie Stowarzyszenia ustalili, że będą umieszczać na swoich deklaracjach numer typu produktu z odniesieniem do etykiety. Kolejny punkt, który wydawał się nie do końca jasny dotyczył deklarowanych właściwości wyrobu. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, że w tej części powinno znaleźć się odniesienie do konkretnej normy badawczej definiującej parametry produktu. Dzięki czemu klientom łatwiej będzie dotrzeć do danej normy i porównać właściwości produktu z ogólnoeuropejskimi wymaganiami.

Udostępnianie deklaracji

Deklaracja właściwości użytkowych jest sporządzana do wszystkich wyrobów budowlanych objętych zharmonizowaną normą europejską lub takiego, który otrzymał europejską ocenę techniczną. Zgodnie z przepisami rozporządzenia 305/11 deklarację powinien otrzymać każdy użytkownik produktu, do którego taki dokument jest wydawany. Kopia deklaracji może być dostarczana w formie papierowej lub drogą elektroniczną.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, że w celu dopełnienia obowiązku o dostarczeniu deklaracji będą zamieszczać wszystkie deklaracje właściwości użytkowej na swoich stronach internetowych, co nie wyklucza możliwości przekazywania papierowych kopii. Wszyscy przyznali, że klienci będą starannie informowani o obowiązku doręczenia im deklaracji i sposobie ich udostępniania. Uczestnicy spotkania podkreślili istotną rolę działów sprzedaży, a zwłaszcza pracowników w terenie, którzy będą informować pośredników o obowiązku przekazywania deklaracji, jak również klientów końcowych o ich prawie do otrzymania takiego dokumentu.

Członkowie Stowarzyszenia będą monitować udostępnianie deklaracji właściwości użytkowych. Po około pół roku dokonają pierwszego podsumowania funkcjonowania systemu, co pozwoli zorientować się, czy przyjęte rozwiązania sprawdziły się.

« powrót do listy