Członkostwo

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia  może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie lub obce, która  jest:
a) pracownikiem
b) właścicielem lub współwłaścicielem
c)pełnomocnikiem właściciela - posiadającym umocowanie do zarządu przedsiębiorstwem lub prokurentem.
d) członkiem zarządu osoby prawnej lub osobowej spółki prawa handlowego albo wspólnikiem spółki jawnej, będącej właścicielem lub współwłaścicielem
- przedsiębiorstwa produkującego białe materiały ścienne silikatowe.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna oraz osobowa spółka prawa handlowego będąca producentem silikatów. Członkowie wspierający reprezentowani są przez swoich pełnomocników lub przez swoje organy zarządzające.

Przyjmowanie członków do Stowarzyszenia należy do kompetencji Zarządu.

Więcej informacji o członkostwie w naszym stowarzyszeniu otrzymają Państwo kontaktując się z nami mailowo: stowarzyszenie@bialemurowanie.pl lub telefonicznie pod numerem 607 707 165.