Członkostwo

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie lub obce, która jest:

  • pracownikiem,
  • osobą świadczącą pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  • właścicielem lub współwłaścicielem,
  • pełnomocnikiem właściciela - posiadającym umocowanie do zarządu przedsiębiorstwem lub prokurentem,
  • członkiem zarządu osoby prawnej; osobowej spółki prawa handlowego albo wspólnikiem spółki jawnej lub wspólnikiem spółki cywilnej, będącej właścicielem lub współwłaścicielem

- przedsiębiorstwa produkującego wyroby silikatowe

 

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być:

  • osoba prawna,
  • osobowa spółka prawa handlowego,
  • wspólnik spółki cywilnej oraz osoba fizyczna

- będący producentem silikatów.

Członkowie wspierający będący osobą prawną lub osobową spółką prawa handlowego reprezentowani są przez swoich pełnomocników lub przez swoje organy

 

Przyjmowanie członków do Stowarzyszenia należy do kompetencji Zarządu.

Więcej informacji o członkostwie w naszym stowarzyszeniu otrzymają Państwo kontaktując się z nami mailowo: stowarzyszenie@bialemurowanie.pl lub telefonicznie pod numerem 607 707 165.