Ściany przeciwogniowe

Strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego. Ściana przeciwogniowa to taka, która powinna zapewnić odpowiednią odporność ogniową pod kątem nośności ogniowej R, szczelności E oraz izolacyjności I (np. REI60, REI120, REI240). Odporność ogniowa jest definiowana jako minimalny czasokres wyrażany w minutach, w którym materiał budowlany sprosta wymaganiom normowym. Oznacza to, że jeśli dla materiału ściennego wyznaczono odporność ogniową na poziomie REI240, to przez minimum 240 minut pożaru zbudowana z niego ściana zachowa nośność, szczelność oraz izolacyjność ogniową.

Wskazówki dotyczące wyboru materiałów ściennych

Ściany przeciwogniowe można wykonać, na przykład z silikatu, oczywiście grubość tej przegrody zależy od stawianych jej wymagań odporności ogniowej. Kwestia projektowania przegród ogniowych regulowana jest w zatwierdzonej 14 lipca 2005 przez Polski Komitet Normalizacyjny normie PN-EN-1996-1-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru (publikacja: marzec 2010). W normie tej podano zasady projektowania konstrukcji ze względu na sytuację wyjątkową związaną z pożarem. Załącznik B do Eurokodu 6 przedstawia tabelaryczne wartości odporności ogniowej ścian murowanych, punkt N.B.2 dotyczy murów wykonanych z silikatowych elementów murowych zgodnych z EN 771-2.

Obok materiałów ściennych, niezwykle istotny jest również wybór odpowiedniej zaprawy. Zaprawy ogniotrwałe należą do grupy zapraw specjalnych i służą w zasadzie jedynie do murowania kształtek ogniotrwałych. W porównaniu z zaprawami zwykłymi zaprawy ogniotrwałe mają niższą wytrzymałość i przyczepność. Wykazują dużą wrażliwość na oddziaływanie wody opadowej, są jednak znacznie bardziej odporne na działanie wysokich temperatur, spalin i kwasów. Zaprawy takie zazwyczaj wytwarzają producenci cegieł i kształtek ogniotrwałych. Wyroby te są objęte zaleceniami przedmiotowych aprobat technicznych, dlatego też zaprawy ogniotrwałe należy przechowywać i stosować dokładnie według instrukcji producenta.