Statut

STATUT STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW SILIKATÓW „BIAŁE MUROWANIE”

Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe murowanie”, w skrócie Stowarzyszenie „Białe murowanie”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych będących: właścicielami lub współwłaścicielami przedsiębiorstw produkujących białe materiały ścienne silikatowe; członkami zarządów osób prawnych będących właścicielami lub współwłaścicielami przedsiębiorstw produkujących białe materiały ścienne silikatowe;  pracownikami przedsiębiorstw produkujących białe materiały ścienne silikatowe,  oraz osób prawnych i osobowych spółek prawa handlowego - producentów silikatów jako członków wspierających.
 2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.

§2

 1. Cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania ( siedziby) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych, których cele są zbliżone lub tożsame z celami działania Stowarzyszenia. Szczegółowe warunki uczestnictwa określi uchwała Walnego Zebrania Członów Stowarzyszenia.

Cele stowarzyszenia

§3

Celem Stowarzyszenia jest :

 1. Działanie na rzecz rozwoju produkcji oraz  promocji wyrobów wapienno - piaskowych.
 2. Reprezentowanie i wspieranie członków Stowarzyszenia wobec organów władzy publicznej oraz krajowych i zagranicznych organizacji działających w podobnym zakresie, w sprawach dotyczących interesów branżowych.
 3. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie prac naukowych i badawczych związanych z działalnością członków Stowarzyszenia.
 4. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej materiałów z silikatu.
 5. Koordynacja na wniosek uprawnionych podmiotów spraw dotyczących: techniki, technologii, ochrony środowiska, bhp, promocji i reklamy.
 6. Wspieranie działań w zakresie upowszechniania i wdrażania innowacyjnych technologii w produkcji materiałów z silikatu.
 7. Współdziałanie z podmiotami gospodarczymi celem rozwoju i poprawy efektywności działania członków Stowarzyszenia.

§4

Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia następować będzie przez:

 1. Organizację szkoleń, konferencji, seminariów, których celem jest upowszechnianie oraz pogłębianie wiedzy dotyczącej produkcji, promocji, reklamy wyrobów z silikatu.
 2. Prowadzenie szkoleń w zakresie organizacji i zarządzania, towaroznawstwa.
 3. Utworzenie oraz aktualizowanie strony internetowej m.in. zawierającej informacje dotyczące wyrobów członków Stowarzyszenia  oraz ich właściwości, technik i sposobu zastosowania.
 4. Opiniowanie i doradztwo w zakresie programów służących rozwojowi producentów.
 5. Wspieranie prac badawczo-rozwojowych w zakresie budownictwa z materiałów silikatowych.
 6. Prowadzenie działalności informacyjnej.
 7. Wspieranie inicjatyw gospodarczych w branży poprzez edukację.
 8. Agitacja do powszechnego stosowania materiałów silikatowych.
 9. Monitorowanie praktykowanych zasad postępowania w działalności zawodowej i podejmowanie działań celem eliminacji „złych praktyk” i nierzetelnego sposobu postępowania.
 10. Reprezentowanie interesów członków przed instytucjami oraz „public relations”.

Członkowie stowarzyszenia oraz ich prawa i obowiązki

§5

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
2.1. zwyczajnych
2.2. wspierających

§6

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie lub obce, która w dniu złożenia pisemnej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia jest: pracownikiem przedsiębiorstwa produkującego białe materiały ścienne bądź właścicielem lub współwłaścicielem przedsiębiorstwa w tej branży albo członkiem zarządu osoby prawnej będącej właścicielem lub współwłaścicielem przedsiębiorstw produkujących białe materiały ścienne.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna oraz osobowa spółka prawa handlowego będąca producentem silikatów. Członkowie wspierający reprezentowani są przez swoich pełnomocników lub przez swoje organy zarządzające.
3. Przyjmowanie oraz skreślanie członków z listy należy do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.

§7

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
1. rezygnacji zgłoszonej na piśmie przez członka.
2. skreślenia z listy członków na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres dłuższy niż 1 rok.
3. wykluczenia ze Stowarzyszenia za nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
4. ubezwłasnowolnienia członka.
5. śmierci członka lub likwidacji albo utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
6. rozwiązania Stowarzyszenia.

§8

Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest:
1. propagowanie i wspieranie celów Stowarzyszenia.
2. aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia.
3. czynne popieranie celów Stowarzyszenia.
4. opłacanie składek członkowskich, których wysokość określana jest z uwzględnieniem podziału na członków zwyczajnych i wspierających.

§9

1. Do praw członków zwyczajnych Stowarzyszenia należy:
1.1. czynne i bierne prawo wyborcze.
1.2. czynne uczestnictwo we wszystkich formach działania Stowarzyszenia.
1.3. ( uchylony)
1.4. korzystanie z pomocy Stowarzyszenia.
2. Do praw członków wspierających Stowarzyszenia należy:
2.1. korzystanie z opracowań dotyczących rozwoju produkcji wyrobów ściennych z silikatu oraz innych opracowań i informacji.
2.2. udział w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.

Władze stowarzyszenia

§10

( uchylony)

§11

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§12

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwały w sprawach, w których statut nie określa właściwości innych władz Stowarzyszenia.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia chyba, że statut lub inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku. Zebranie zwołuje się za pomocą listów poleconych lub pocztą elektroniczną o ile członek uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Zawiadomienie wysyła się co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania.
4. Zarząd ma obowiązek zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 25% członków zwyczajnych, w terminie dwóch miesięcy od daty wpływu pisemnego wniosku.
5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
5.1. Uchwalanie zmian statutu.
5.2. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
5.3. Zatwierdzanie Regulaminów Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
5.4. Wybór i odwołanie władz Stowarzyszenia oraz uzupełnianie składu Zarządu. Wybór i odwołanie władz Stowarzyszenia oraz uzupełnianie składu Zarządu następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5.5. (uchylony)
5.6. Wytyczanie kierunków i uchwalanie programów działania
Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia przedkładanego przez Zarząd.
5.7. Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz udzielanie
absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
5.8. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu do organizacji międzynarodowych i o
wystąpieniu z tych organizacji.
5.9. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu
pozostałego majątku.
5.10. Ustalanie w drodze uchwał wysokości składek członkowskich, odrębnie dla
członków zwyczajnych i członków wspierających.

§13

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są na 4 letnią kadencję.
2. Mandaty członków Zarządu oraz mandaty członków Komisji Rewizyjnej wygasają z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy.

§14

1. Zarząd działa w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 – 5 osób i jest wybierany przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Członkiem Zarządu może być wyłącznie członek Stowarzyszenia. Na wniosek 10% obecnych na zebraniu i uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia Zebranie może podjąć decyzję o głosowaniu tajnym.
3. Uchwały Zarządu mogą być podjęte jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. W imieniu Zarządu oświadczenia woli, w tym w sprawach majątkowych, składa dwóch członków Zarządu łącznie.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
5.1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
5.2. określanie zadań i kierunków współdziałania z władzami państwowymi i
samorządowymi, instytucjami, placówkami naukowymi oraz organizacjami
pozarządowymi.
5.3. uchwalanie planu działania Zarządu.
5.4. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i przedkładanie go Walnemu
Zebraniu Członków do zatwierdzenia oraz sporządzanie i przedkładanie Walnemu
Zebraniu Członków Stowarzyszenia rocznych sprawozdań z jego wykonania.
5.5. (uchylony)
5.6. zwoływanie Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia.
5.7. powoływanie i likwidowanie jednostek wewnętrznych.
5.8. składanie sprawozdań, w tym sprawozdania finansowego, z działalności
Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków.
5.9. zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia, w tym zaciąganie zobowiązań majątkowych.
5.10. w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Stowarzyszenia
wymagana jest zgoda Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
5.11. zaciąganie zobowiązań majątkowych oraz nabywanie, zbywanie i obciążanie
składników mienia o wartości przekraczającej 50.000,00 zł. wymaga zgody
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
5.12. przyjmowanie nowych członków

§ 15

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia. Do zakresu jej działania należy:
1.1. dokonywanie nie rzadziej niż jeden raz w roku kontroli i oceny całokształtu działalności Zarządu.
1.2. wydawanie opinii i zaleceń w razie stwierdzenia uchybień.
1.3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi absolutorium dla Zarządu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków, na miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji Rewizyjnej. Dla ważności Uchwały Komisji Rewizyjnej niezbędne jest prawidłowe zawiadomienie wszystkich jej członków o posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Majątek stowarzyszenia

§ 16

Na majątek Stowarzyszenia składają się:
1. Składki członkowskie.
2. Prace społeczne członków.
3. Darowizny, spadki, zapisy, wpływy ze zbiórek- ofiarność publiczna.
4. Dotacje i wpływy na realizację zadań zleconych.

§ 17

Składki członków zwyczajnych mogą być opłacane za pośrednictwem zatrudniających tych członków przedsiębiorstw produkujących białe materiały ścienne.

Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia

§ 18


1. Uchwalenie zmian statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. W przypadku likwidacji, Likwidatorami są Członkowie Zarządu, chyba że na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia postanowiono inaczej.
3. Pozostały po likwidacji majątek zostanie przekazany na cele społeczne.

§ 19

W sprawach Stowarzyszenia nie uregulowanych w niniejszym statucie ani w innych obowiązujących przepisach prawa, rozstrzyga Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w drodze uchwały.

§ 20

Statut oraz zmiany Statutu wchodzą w życie od dnia wpisu do właściwego rejestru.